Skip to content

花指令

Warning

The current page still doesn't have a translation for this language.

You can read it through Google Translate.

Besides, you can also help to translate it: Contributing.

简介

花指令(junk code)是一种专门用来迷惑反编译器的指令片段,这些指令片段不会影响程序的原有功能,但会使得反汇编器的结果出现偏差,从而使破解者分析失败。比较经典的花指令技巧有利用 jmpcallret 指令改变执行流,从而使得反汇编器解析出与运行时不相符的错误代码。

例题:N1CTF2020 - oflo

逆向分析

惯例拖入 IDA,发现 main() 函数无法被反编译,查看汇编代码发现在 0x400BB1 处存在一个 原地 jmp 使得反汇编出错:

.text:0000000000400B54 ; int __fastcall main(int, char **, char **)
.text:0000000000400B54 main:                  ; DATA XREF: start+1Do
.text:0000000000400B54                     ; .text:0000000000400C21o
.text:0000000000400B54 ; __unwind {
.text:0000000000400B54         push  rbp
.text:0000000000400B55         mov   rbp, rsp
.text:0000000000400B58         sub   rsp, 240h
.text:0000000000400B5F         mov   rax, fs:28h
.text:0000000000400B68         mov   [rbp-8], rax
.text:0000000000400B6C         xor   eax, eax
.text:0000000000400B6E         lea   rdx, [rbp-210h]
.text:0000000000400B75         mov   eax, 0
.text:0000000000400B7A         mov   ecx, 40h ; '@'
.text:0000000000400B7F         mov   rdi, rdx
.text:0000000000400B82         rep stosq
.text:0000000000400B85         mov   qword ptr [rbp-230h], 0
.text:0000000000400B90         mov   qword ptr [rbp-228h], 0
.text:0000000000400B9B         mov   qword ptr [rbp-220h], 0
.text:0000000000400BA6         mov   qword ptr [rbp-218h], 0
.text:0000000000400BB1
.text:0000000000400BB1 loc_400BB1:               ; CODE XREF: .text:loc_400BB1j
.text:0000000000400BB1         jmp   short near ptr loc_400BB1+1
.text:0000000000400BB3 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400BB3         ror   byte ptr [rax-70h], 90h
.text:0000000000400BB7         call  loc_400BBF
.text:0000000000400BB7 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400BBC         db 0E8h, 0EBh, 12h
.text:0000000000400BBF ; ---------------------------------------------------------------------------

0x400BB1 处第一个字节改为 0x90nop),继续进行反汇编,接下来来到一个奇怪的调用:

.text:0000000000400BB1         nop
.text:0000000000400BB2         inc   eax
.text:0000000000400BB4         xchg  rax, rax
.text:0000000000400BB6         nop
.text:0000000000400BB7         call  loc_400BBF
.text:0000000000400BB7 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400BBC         db 0E8h, 0EBh, 12h
.text:0000000000400BBF ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400BBF
.text:0000000000400BBF loc_400BBF:               ; CODE XREF: .text:0000000000400BB7j
.text:0000000000400BBF         pop   rax
.text:0000000000400BC0         add   rax, 1
.text:0000000000400BC4         push  rax
.text:0000000000400BC5         mov   rax, rsp
.text:0000000000400BC8         xchg  rax, [rax]
.text:0000000000400BCB         pop   rsp
.text:0000000000400BCC         mov   [rsp], rax
.text:0000000000400BD0         retn

call 指令会将下一条指令的地址(0x400BBC)压入栈上,而在代码片段 0x400BBF 中返回地址会被从栈上弹出,值被加一后又压回栈上并 retn,因此这里实际的执行流从 0x400BBD 开始。因此这里我们可以将 call 指令与代码片段 0x400BBF 都 patch 为 nop

import idc

for i in range(0x400BB7, 0x400BBC + 1):
  idc.patch_byte(i, 0x90)

for i in range(0x400BBF, 0x400BD0 + 1):
  idc.patch_byte(i, 0x90)

patch 后的逻辑比较简单,就是跳到 0x400BD1,这里会调用 sub_4008B9() 后直接 exit()

.text:0000000000400BB6         nop
.text:0000000000400BB7         nop
.text:0000000000400BB8         nop
.text:0000000000400BB9         nop
.text:0000000000400BBA         nop
.text:0000000000400BBB         nop
.text:0000000000400BBC         nop
.text:0000000000400BBD         jmp   short loc_400BD1
.text:0000000000400BBF ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400BBF
.text:0000000000400BBF loc_400BBF:               ; CODE XREF: .text:0000000000400BB7j
.text:0000000000400BBF         nop
.text:0000000000400BC0         nop
.text:0000000000400BC1         nop
.text:0000000000400BC2         nop
.text:0000000000400BC3         nop
.text:0000000000400BC4         nop
.text:0000000000400BC5         nop
.text:0000000000400BC6         nop
.text:0000000000400BC7         nop
.text:0000000000400BC8         nop
.text:0000000000400BC9         nop
.text:0000000000400BCA         nop
.text:0000000000400BCB         nop
.text:0000000000400BCC         nop
.text:0000000000400BCD         nop
.text:0000000000400BCE         nop
.text:0000000000400BCF         nop
.text:0000000000400BD0         nop
.text:0000000000400BD1 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400BD1
.text:0000000000400BD1 loc_400BD1:               ; CODE XREF: .text:0000000000400BBDj
.text:0000000000400BD1         lea   rax, [rbp-210h]
.text:0000000000400BD8         mov   rdi, rax
.text:0000000000400BDB         call  sub_4008B9
.text:0000000000400BE0         cmp   eax, 0FFFFFFFFh
.text:0000000000400BE3         jnz   short loc_400BEF
.text:0000000000400BE5         mov   edi, 0
.text:0000000000400BEA         call  exit

此时 main() 函数还是无法 F5 ,我们继续向下看是否还存在花指令,发现在 0x400CB5 处存在一个和前面一样的混淆:

.text:0000000000400CB5         call  loc_400CBD
.text:0000000000400CB5 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400CBA         dw 0EBE8h
.text:0000000000400CBC         db 12h
.text:0000000000400CBD ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400CBD
.text:0000000000400CBD loc_400CBD:               ; CODE XREF: .text:0000000000400CB5j
.text:0000000000400CBD         pop   rax
.text:0000000000400CBE         add   rax, 1
.text:0000000000400CC2         push  rax
.text:0000000000400CC3         mov   rax, rsp
.text:0000000000400CC6         xchg  rax, [rax]
.text:0000000000400CC9         pop   rsp
.text:0000000000400CCA         mov   [rsp], rax
.text:0000000000400CCE         retn

直接 patch 为 nop

import idc

for i in range(0x400CB5, 0x400CBA + 1):
  idc.patch_byte(i, 0x90)

for i in range(0x400CBD, 0x400CCE + 1):
  idc.patch_byte(i, 0x90)

获得一个到 0x400CCF 的跳转:

.text:0000000000400CB9         nop
.text:0000000000400CBA         nop
.text:0000000000400CBB         jmp   short loc_400CCF
.text:0000000000400CBD ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400CBD
.text:0000000000400CBD loc_400CBD:               ; CODE XREF: .text:0000000000400CB5j
.text:0000000000400CBD         nop
.text:0000000000400CBE         nop
.text:0000000000400CBF         nop
.text:0000000000400CC0         nop

继续向下看,在 0x400D04 又发现一个非常经典的花指令,还是直接将第一个字节 patch 为 nop 即可:

.text:0000000000400D04 loc_400D04:               ; CODE XREF: .text:0000000000400CEEj
.text:0000000000400D04                     ; .text:loc_400D04j
.text:0000000000400D04         jmp   short near ptr loc_400D04+1
.text:0000000000400D04 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400D06         db 0C0h
.text:0000000000400D07         db 48h ; H
.text:0000000000400D08         db 90h
.text:0000000000400D09         db 90h
.text:0000000000400D0A         db 0BFh

现在看起来就是一个非常正常的函数末尾了:

.text:0000000000400D04 loc_400D04:               ; CODE XREF: .text:0000000000400CEEj
.text:0000000000400D04         nop
.text:0000000000400D05         inc   eax
.text:0000000000400D07         xchg  rax, rax
.text:0000000000400D09         nop
.text:0000000000400D0A         mov   edi, 0
.text:0000000000400D0F         call  exit
.text:0000000000400D14 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400D14         nop
.text:0000000000400D15         mov   rax, [rbp-8]
.text:0000000000400D19         xor   rax, fs:28h
.text:0000000000400D22         jz   short locret_400D29
.text:0000000000400D24         call  ___stack_chk_fail
.text:0000000000400D29 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400D29
.text:0000000000400D29 locret_400D29:             ; CODE XREF: .text:0000000000400D22j
.text:0000000000400D29         leave
.text:0000000000400D2A         retn
.text:0000000000400D2A ; } // starts at 400B54

现在我们回到 main 的开头,p 一下重新建立函数,之后就可以正常 F5 反编译了,main() 逻辑如下:

 • 首先调用 sub_4008B9()
 • 接下来从输入读取 19 字节
 • 调用 mprotect() 修改 main & 0xFFFFC000 处权限为 r | w | x,由于权限控制粒度为内存页,因此这里实际上会修改一整张内存页的权限
 • 修改 sub_400A69() 开头的 10 个字节
 • 调用 sub_400A69() 检查 flag
void __fastcall __noreturn main(int a1, char **a2, char **a3)
{
 int v3; // ecx
 int v4; // er8
 int v5; // er9
 int i; // [rsp+4h] [rbp-23Ch]
 __int64 v7[4]; // [rsp+10h] [rbp-230h] BYREF
 char v8[520]; // [rsp+30h] [rbp-210h] BYREF
 unsigned __int64 v9; // [rsp+238h] [rbp-8h]

 v9 = __readfsqword(0x28u);
 memset(v8, 0, 0x200uLL);
 v7[0] = 0LL;
 v7[1] = 0LL;
 v7[2] = 0LL;
 v7[3] = 0LL;
 if ( (unsigned int)sub_4008B9(v8, a2, v8) == -1 )
  exit(0LL);
 read(0LL, v7, 19LL);
 qword_602048 = (__int64)sub_400A69;
 mprotect((unsigned int)main & 0xFFFFC000, 16LL, 7LL);
 for ( i = 0; i <= 9; ++i )
 {
  v3 = i % 5;
  *(_BYTE *)(qword_602048 + i) ^= *((_BYTE *)v7 + i % 5);
 }
 if ( (unsigned int)sub_400A69((unsigned int)v8, (unsigned int)v7 + 5, (unsigned int)v8, v3, v4, v5) )
  write(1LL, "Cong!\n", 6LL);
 exit(0LL);
}

sub_4008B9() 会调用 fork() 分出父子进程,其中子进程会请求父进程调试执行 /bin/cat /proc/version

__int64 __fastcall sub_4008B9(__int64 a1)
{
 unsigned int v2; // [rsp+14h] [rbp-5Ch] BYREF
 int v3; // [rsp+18h] [rbp-58h]
 unsigned int v4; // [rsp+1Ch] [rbp-54h]
 __int64 v5; // [rsp+20h] [rbp-50h]
 __int64 v6; // [rsp+28h] [rbp-48h]
 __int64 v7; // [rsp+30h] [rbp-40h]
 __int64 v8; // [rsp+38h] [rbp-38h]
 __int64 v9; // [rsp+40h] [rbp-30h] BYREF
 __int64 v10[4]; // [rsp+50h] [rbp-20h] BYREF

 v10[3] = __readfsqword(0x28u);
 v4 = fork();
 if ( (v4 & 0x80000000) != 0 )
  v2 = -1;
 if ( !v4 )
 {
  v10[0] = (__int64)&unk_400DB8;
  v10[1] = (__int64)"/proc/version";
  v10[2] = 0LL;
  v9 = 0LL;
  ptrace(PTRACE_TRACEME, 0LL, 0LL, 0LL);
  execve("/bin/cat", v10, &v9);
  exit(127LL);
 }

父进程以单个系统调用作为步长进行单步调试,这里的 PTRACE_PEEKUSER 会根据提供的偏移值取出子进程对应寄存器的值,偏移值与寄存器间关系参见内核源码 /arch/x86/include/asm/user_64.h 中的 user_regs_struct 结构体.

这里偏移 120 取的是 orig_rax,即**系统调用号,也就是说直到系统调用号为 1(即 write)时父进程才会进入核心逻辑:获取 rsi (偏移 104)与 rdx (偏移 96)并调用 sub_4007D1()

 v3 = 0;
 v5 = a1;
 while ( 1 )
 {
  wait4(v4, &v2, 0LL, 0LL);
  if ( (v2 & 0x7F) == 0 )
   break;
  v6 = ptrace(PTRACE_PEEKUSER, v4, 120LL, 0LL);
  if ( v6 == 1 )
  {
   if ( v3 )
   {
    v3 = 0;
   }
   else
   {
    v3 = 1;
    v7 = ptrace(PTRACE_PEEKUSER, v4, 104LL, 0LL);
    v8 = ptrace(PTRACE_PEEKUSER, v4, 96LL, 0LL);
    sub_4007D1(v4, v7, v5, v8);
    v5 += v8;
   }
  }
  ptrace(PTRACE_SYSCALL, v4, 0LL, 0LL);
 }
 return v2;
}

sub_4007D1() 比较简单,主要就是将子进程调用 write() 的输出结果拷贝回父进程:

__int64 __fastcall sub_4007D1(unsigned int a1, __int64 a2, __int64 a3, __int64 a4)
{
 __int64 result; // rax
 int v6; // [rsp+20h] [rbp-20h]
 int v7; // [rsp+24h] [rbp-1Ch]

 v6 = 0;
 v7 = a4 / 8;
 while ( v6 < v7 )
 {
  *(_QWORD *)(4 * v6 + a3) = ptrace(PTRACE_PEEKDATA, a1, a2 + 4 * v6, 0LL);
  ++v6;
 }
 result = a4 % 8;
 if ( (unsigned int)(a4 % 8) )
 {
  result = ptrace(PTRACE_PEEKDATA, a1, a2 + 4 * v6, 0LL);
  *(_QWORD *)(4 * v6 + a3) = result;
 }
 return result;
}

接下来我们回到 main() 中,由于 sub_400A69() 会在运行时被修改因此我们需要将修改结果直接应用到 IDA 中以获得正确的反汇编结果,其会取 flag 的前 5 字节与代码段进行运算,而 flag 的前 5 字节恒定为 n1ctf,因此我们这样修复 sub_400A69()

import idc

s = 'n1ctf'

for i in range(0x400A69, 0x400A69 + 10):
  c = idc.get_db_byte(i)
  c ^= ord(s[(i - 0x400A69) % 5])
  idc.patch_byte(i, c)

sub_400A69() 当中还存在一个伪花指令,这里直接将 0x400AC4jmp 给 patch 为 nop 即可:

.text:0000000000400A69 sub_400A69   proc near        ; CODE XREF: main+193p
.text:0000000000400A69                     ; DATA XREF: main+B4o
.text:0000000000400A69
.text:0000000000400A69 var_40     = qword ptr -40h
.text:0000000000400A69
.text:0000000000400A69 ; __unwind {
.text:0000000000400A69         push  rbp
.text:0000000000400A6A         mov   rbp, rsp
.text:0000000000400A6D         sub   rsp, 40h
.text:0000000000400A71         mov   [rbp-38h], rdi
.text:0000000000400A75         mov   [rbp-40h], rsi
.text:0000000000400A79         mov   rax, fs:28h
.text:0000000000400A82         mov   [rbp-8], rax
.text:0000000000400A86         xor   eax, eax
.text:0000000000400A88         mov   byte ptr [rbp-20h], 35h ; '5'
.text:0000000000400A8C         mov   byte ptr [rbp-1Fh], 2Dh ; '-'
.text:0000000000400A90         mov   byte ptr [rbp-1Eh], 11h
.text:0000000000400A94         mov   byte ptr [rbp-1Dh], 1Ah
.text:0000000000400A98         mov   byte ptr [rbp-1Ch], 49h ; 'I'
.text:0000000000400A9C         mov   byte ptr [rbp-1Bh], 7Dh ; '}'
.text:0000000000400AA0         mov   byte ptr [rbp-1Ah], 11h
.text:0000000000400AA4         mov   byte ptr [rbp-19h], 14h
.text:0000000000400AA8         mov   byte ptr [rbp-18h], 2Bh ; '+'
.text:0000000000400AAC         mov   byte ptr [rbp-17h], 3Bh ; ';'
.text:0000000000400AB0         mov   byte ptr [rbp-16h], 3Eh ; '>'
.text:0000000000400AB4         mov   byte ptr [rbp-15h], 3Dh ; '='
.text:0000000000400AB8         mov   byte ptr [rbp-14h], 3Ch ; '<'
.text:0000000000400ABC         mov   byte ptr [rbp-13h], 5Fh ; '_'
.text:0000000000400AC0         jz   short loc_400AC9
.text:0000000000400AC2         jnz   short loc_400AC9
.text:0000000000400AC4         jmp   near ptr 801AC9h

0x400B0E 处还是存在一处和前面一样的花指令,继续 patch:

.text:0000000000400B0E         call  loc_400B16
.text:0000000000400B0E ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400B13         db 0E8h
.text:0000000000400B14         db 0EBh
.text:0000000000400B15         db 12h
.text:0000000000400B16 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000000000400B16
.text:0000000000400B16 loc_400B16:               ; CODE XREF: sub_400A69+A5j
.text:0000000000400B16         pop   rax
.text:0000000000400B17         add   rax, 1
.text:0000000000400B1B         push  rax
.text:0000000000400B1C         mov   rax, rsp
.text:0000000000400B1F         xchg  rax, [rax]
.text:0000000000400B22         pop   rsp
.text:0000000000400B23         mov   [rsp+40h+var_40], rax
.text:0000000000400B27         retn

接下来就能正常地反编译 sub_400A69() 了,核心逻辑其实非常简单,需要注意的是在 main() 中传入的 flag 从 n1ctf 往后开始:

__int64 __fastcall sub_400A69(__int64 a1, __int64 a2)
{
 __int64 v2; // rbp
 int i; // [rsp+14h] [rbp-2Ch]
 char v5[8]; // [rsp+18h] [rbp-28h]
 _BYTE v6[6]; // [rsp+20h] [rbp-20h] BYREF
 unsigned __int64 v7; // [rsp+30h] [rbp-10h]
 __int64 v8; // [rsp+38h] [rbp-8h]

 v8 = v2;
 v7 = __readfsqword(0x28u);
 v5[0] = 53;
 v5[1] = 45;
 v5[2] = 17;
 v5[3] = 26;
 v5[4] = 73;
 v5[5] = 125;
 v5[6] = 17;
 v5[7] = 20;
 qmemcpy(v6, "+;>=<_", sizeof(v6));
 for ( i = 0; i <= 13; ++i )
 {
  if ( v5[i] != ((*(char *)(i + a1) + 2) ^ *(char *)(i + a2)) )
   return 0LL;
 }
 return 1LL;
}

求解

由于 /proc/version 的前 14 字节恒定为 "Linux version " ,因此我们很容易便能得到 flag 内容:

s = "5-\x11\x1AI}\x11\x14+;>=<_"
b = "Linux version "
ans = ""

for i in range(14):
  ans += chr(ord(s[i]) ^ (ord(b[i]) + 2))
print(ans)
# {Fam3_is_NULL}